ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA


Gorenje d.o.o. Beograd se obavezuje da će čuvati poverljivost, pristupačnost i integritet ličnih podataka korisnika web stranice. Prikupljene lične podatke kompanija Gorenje d.o.o. Beograd prikuplja i obrađuje u skladu sa posebnom definisanom svrhom i okvirom obrade, te adekvatno fizički i logički štiti podatke. Lični podaci koje pojedinci daju na osnovu lične saglasnosti, kompanija Gorenje d.o.o. Beograd obrađuje sve dok pojedinac ne dostavi nedvosmislen opoziv dozvole za njhovo prikupljanje i obrađivanje.

Pristup podacima kompanija Gorenje d.o.o. Beograd omogućava i odobrava samo ovlašćenim zaposlenim Gorenje d.o.o. Beograd.

Gorenje d.o.o. Beograd ne koristi prikupljene lične podatke za primenu automatizovanog odlučivanja ili profilisanja pojedinaca.

Povrede upravljanja i obrade ličnih podataka na teritoriji Republike Srbije rešava Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije:

Republika Srbija
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije
Bulevar kralja Aleksandra br. 15
11000 Beograd
Tel:+381/113408900
Fax:+381/113343379
Email: office@poverenik.rs

Poverenik: Milan Marinović, dipl.pravnik

Da biste koristili prava pojedinca u procesu obrade ličnih podataka, popunite obrazac: